Steve Johnson vs Yasutaka Uchiyama H2H

Share facebook Twitter Share via Whatsup
1 january 1970 12:00 AM
Scores123

Last games

Steve Johnson

S
1Q
2Q
3Q
O

Yasutaka Uchiyama

S
1Q
2Q
3Q
O

Direct matches

Matches

Points in game AVG

Stats in direct matches (AVG)

S
1Q
2Q
3Q
O

Team stats

0.0 Average points
0.0 1Q points
0.0 2Q points
0.0 3Q points
0.8 Average points
0.0 1Q points
0.0 2Q points
0.0 3Q points